IoT för samhällsutmaningar i offentlig verksamhet (ISOV)


Projektet ISOV syftar till att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra utvecklings- och innovationssatsningar inom Internet of Things (IoT) för att möta de prioriterade samhällsutmaningarna: klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering. Projektet drivs av det kommunala bolaget Halmstads stadsnät AB som testbäddsutvecklare i samverkan med RISE och Högskolan i Halmstad samt med digitaliseringsansvariga, deltagande förvaltningar och kommunägda bolag. ISOV finansieras av Vinnova och löper under perioden november 2018 till och med januari 2021. Förutom teknik testas även tjänster och affärsmodeller kopplade till IoT-innovationer.

Projektet syftar till:

 • Ett hållbart samhälle genom en mer effektiv användning av resurser
 • Att det inte är tekniken i sig som är i fokus, utan samhällsutvecklingen och de kommunala verksamheternas behov
 • Smarta tjänster som integrerar förvaltning, invånare och näringsliv
 • Affärsmodeller och nyttoanalyser baserade på pilotprojekten

Mål

Övergripande mål för projektet är att testbädden skall användas för att skapa koncept, demonstrera och testa samhällsnyttiga lösningar, och på sikt förse offentliga organisationer med smarta tjänster som integrerar förvaltning, invånare och näringsliv.
Projekttiden med Vinnovamedel sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning.
Projektmålen under denna tvåårsperiod är att:
 • Etablera en fungerande testbädd
 • Genomföra och testa minst tre pilotprojekt (Laholmsbuktens VA AB/Teknik- och Fritidsförvaltningen/Halmstads Energi och Miljö AB)
 • Utöver pilotprojekten skall fast projekt för säkerhetsfrågor kring IoT etableras
 • Föreslå en fungerande affärsmodell
 • Utarbeta process/modell för utveckling, test och integration av IoT-tjänster
 • Utarbeta process/modell för drift av plattformen
 • Ta fram en initial analys med avseende på samordnings- och effektiviseringsvinster

Utöver målen som är kopplade till Vinnovaprojektet har Halmstads stadsnät AB följande mål:

 • Utreda och ge förslag på hur IoT generellt (system och accessteknik) bör organiseras inom bolaget för att generera nytta inom hela kommunkoncernen
 • Bygga upp kompetens kring IoT samt ta fram kompetensförsörjningsplan för bolaget
 • Identifiera områden/arbetsfält som måste anpassas/förändras för att effekterna av digitaliseringen skall utnyttjas på bästa sätt

Begreppsförtydligande

IoT: ”Internet of Things” eller ”sakernas internet”. Det kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader med inbyggd elektronik som gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.
ISOV: Projektnamn med innebörden: ”IoT för samhällsutmaningar i offentlig verksamhet”.
Testbädd: Den del av utvecklingsmiljön som används för att bygga och testa tjänster. När tjänsterna är färdigtestade kan dessa lyftas över i produktion.
Produktion: När en tjänst sätts i produktion innebär det att tjänsten är färdigtestad och implementerad i den organisation som beställt tjänsten.