Behandling av personuppgifter


I arbetet med att leverera fibernät i Halmstads kommun behöver vi hantera dina och många andras personuppgifter. Informationen hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och styrelsen för Halmstads stadsnät är ytterst ansvarig för att dina uppgifter hanteras enligt den förordningen.
Dataskyddsförordningen (GDPR), ska skydda din rätt till en privat sfär. Det innebär bland annat att din integritet inte får kränkas när vi hanterar dina personuppgifter.
Till personuppgifter räknas information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det kan tex vara personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer eller fastighetsbeteckning.
När vi hanterar personuppgifter, behövs i de flesta fall inte något samtycke. Det beror på att vi gör tydliga avtal med våra tjänsteleverantörer redan i samband med tjänstebeställningen.

Om dataskyddsförordningen

När personuppgifter hanteras av Halmstads stadsnät, eller på uppdrag av Halmstads stadsnät, gäller de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Några exempel på dem är:
Det ska vara tydligt i vilket syfte vi behöver dina personuppgifter.

De ska vara relevanta och i proportion till vad de ska användas till. Dina uppgifter får aldrig användas till något annan än till det syftet.
Det ska finnas tydliga och konkreta beskrivningar av hur vi hanterar dina personuppgifter. Du har också rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som registrerats.
Personuppgifterna ska vara korrekta. Är uppgifterna felaktiga ska de rättas till eller raderas.
Personuppgifter får inte förvaras under längre tid än nödvändigt.
Halmstads stadsnät ska alltid se till att dina personuppgifter behandlas enligt lagen. Om annan lagstiftning inverkar på den behandlingen ska den lagen också följas.

Avvägningen mellan din integritet och verksamhetens effektivitet ska alltid vara i åtanke.
Personuppgifterna ska skyddas mot obehörig eller otillåten hantering. De ska också skyddas från förlust, förstöring och skada genom olyckshändelse.
Vill du se vilka av dina personuppgifter som är registrerade: kontakta eller 035-19 29 80 och begär ett registerutdrag.

Offentlighetsprincipen

För Halmstads stadsnät gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar. Du kan också begära eller lämna ut personuppgifter som är en del av en allmän handling, oavsett vad de personuppgifterna använts till.
Observera att det inte gäller om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess (offentlighets- och sekretesslagen 2009:400). En personuppgift skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och får inte lämnas ut när det finns risk att uppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen.

Kontakt

Har du synpunkter, invändningar, vill ha rättelse eller önskar radera dina uppgifter kontakta oss på eller 035-19 29 80.
Halmstads stadsnäts dataskyddsombud kontaktas genom Halmstads kommuns kontaktcenter Halmstad Direkt på direkt@halmstad.se
eller 035-13 70 00.
Om du har klagomål på Halmstads stadsnäts behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.